Laat een ander meebetalen – subsidie

Véél ondernemers schrikken bij het woord ‘subsidie’. Bang voor de papierwinkel die er soms mee gepaard gaat. De meeste subsidieaanvragen zijn tegenwoordig echter vrij eenvoudig digitaal te doen. Het loont dan ook zeker de moeite eens te duiken in de verschillende subsidiemogelijkheden die er zijn voor jouw bedrijf.

Gemeenten, provincie, waterschappen en Rijk zijn instanties waar je kunt aankloppen voor een bijdrage. Bijdragen die soms een substantiële omvang hebben! Technische innovatie, educatie en energietransitie zijn populaire thema’s, waar vrij eenvoudig aanzienlijke medefinanciering voor te vinden is. Maar met enig speurwerk kun je ook recreatievoorzieningen op je bedrijf mede laten bekostigen door subsidies. Zo’n onderzoek en het indienen van een subsidieaanvraag kan overigens ook een mooie taak zijn voor een afstudeerstage. Zo heb je wel de lusten, maar niet de lasten.

Specifieke subsidiemogelijkheden voor watersportbedrijven

VIA HET WATERSCHAP

Heb je ideeën voor jouw watersportbedrijf, dan loont een bezoek aan de website van het waterschap. Wil je bijvoorbeeld een vissteiger aanleggen, een wandelroute uitzetten, een lesprogramma ontwikkelen of een picknickplek of kano-instapplaats maken. Dan kun je hiervoor bij de meeste waterschappen een subsidie aanvragen. Initiatieven op het vlak van recreatie, watergebonden archeologie, cultuurhistorie en/of educatie stimuleren zij graag.

VIA DE PROVINCIE

Veel provincies kennen regelingen om de meerkosten van de invulling/uitvoering van de 1,5 m covid maatregelen binnen je fysieke bedrijfsvoering te vergoeden. Ook zijn er vaak ‘vouchers’ waarmee je gratis advies kunt krijgen van experts om bepaalde innovaties door te voeren.

Op de kennisbank van HISWA-RECRON vind je tal van specifieke provinciale subsidieregelingen, waar (watersport)recreatieondernemers een beroep op kunnen doen. Kijk hiervoor op de site: www.hiswarecron.nl/kennisbank/12390/subsidieregelingenvoor-watersport-en-recreatie-ondernemers

VIA DE RIJKSDIENST VOOR ONDERNEMEND NEDERLAND

Beheer je een jachthaven met ligplaatsen of vaargeul in het IJsselmeergebied? En wil je de toegankelijkheid voor pleziervaartuigen verbeteren? Met de ‘Tijdelijke subsidieregeling bevaarbaarheid jachthavens en vaargeulen IJsselmeergebied’ krijg je hiervoor een vergoeding. Met deze baggerregeling voer je baggerwerkzaamheden uit aan een waterbodem met een verlaagd waterpeil.

Meer informatie over deze specifieke regeling kun je vinden op: www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/baggerregeling-ijsselmeergebied

Beursbezoek met subsidie Rijksdienst

De site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en dan specifiek de subsidie- en financieringswijzer is sowieso een ‘must’ om een paar keer per jaar te raadplegen. Hierop vind je tientallen regelingen, die meebetalen aan jouw bedrijfsvoering. Wist je bijvoorbeeld dat je met de SIB-Missievoucher eenvoudig tot € 2.500,- vergoed kunt krijgen voor een collectieve beurspresentatie in het buitenland? Zo verenig je het nuttige met het aangename.

Subsidieregelingen Duurzame Energie en/of CO2-reductie

Overweeg je de aanschaf van een (hybride) warmtepomp, zonneboiler en of een aansluiting op het warmtenet. Dan is de Investeringssubsidie Duurzame Energie en energiebesparing (ISDE) voor zakelijke gebruikers geschikt. Tot en met 31 december 2023 is vanuit deze regeling ook subsidie beschikbaar voor kleinschalige windturbines en zonnepanelen. Ga je hernieuwbare (duurzame) energie produceren? Of CO2verminderende technieken toepassen? En ben je een bedrijf of een (non-)profit instelling? Dan kun je subsidie aanvragen vanuit de Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++). Een andere regeling, de DEI+ subsidie is geschikt voor MKB- en ander bedrijven met voorstellen voor recycling van afval en het besparen van grondstoffen, voor een circulaire economie en/of CO2-reductie.

Nog wat weetjes

De afhandeling van een subsidieaanvraag neemt normaliter zo’n twaalf weken in beslag. Zorg ervoor dat je project nog niet begonnen is, voordat de subsidieaanvraag is goedgekeurd, want subsidies worden zelden met terugwerkende kracht toegekend. Subsidiepercentages variëren meestal tussen de 20% en 75%, maar soms kan tot wel 100% van de gemaakte kosten worden gesubsidieerd. Arbeidsuren tellen mee voor de (co)financiering. Voor sommige subsidieregelingen geldt een subsidieplafond, waarbij vaak het principe wie-het-eerstkomt-het eerst-maalt wordt gehanteerd. Op het eind van het jaar zijn subsidiepotjes vaak uitgeput, maar soms geldt juist dat de bodem nog niet bereikt is en men met alle macht bestedingsdoeleinden ervoor zoekt.  Een project dient normaliter binnen een bepaald tijdsbestek te worden afgerond. Een deel van de aangevraagde subsidie wordt als voorschot toegekend. De restantsubsidie wordt veelal na afloop van het project overgemaakt, mits een en ander is uitgevoerd zoals is afgesproken. Is dat niet het geval dan kan (een deel) van de subsidie worden teruggevorderd. Gelukkig komt dat in de praktijk erg weinig voor.

Wat laatste praktische subsidie tips

–  Loop regelmatig binnen bij de contactambtenaar van Economische Zaken van jouw gemeente of provincie. Of nog beter, nodig hem uit op je bedrijf. Hij of zij kan jou zeker op weg helpen in het vinden van additionele geldstromen voor innovaties op jouw bedrijf.

–  En als de gemeenteraadsverkiezingen in maart achter de rug zijn, vergeet dan niet het nieuwe college en de raadsleden uit te nodigen voor een rondleiding, rondvaart, kennismaking, borrel etc. Maak van het bezoek een artikel met foto voor de plaatselijke krant en je zult zien dat deze tijdsinvestering je geen windeieren legt.

–  Zorg ook dat je op de hoogte bent van het bestaand beleid, van het coalitieakkoord en nota’s. Wijs de bestuurders hierop. Het is taai werk, maar het loont. Bezoek raadsvergaderingen, inspreek- en voorlichtingsavonden. Dan maak je jezelf zichtbaar en weet je wat er speelt.

–  Zorg dat je de e-mailadressen van de raadsleden en B&W hebt zodat je ze direct kan benaderen als dat nodig is. Houd contact met zowel de coalitie als met de oppositie zodat je het hele speelveld kan inzetten voor jouw zaak.

–  Als er problemen zijn schrijf dan gericht, duidelijk en geef mogelijk een alternatief aan. Verwijs naar eerdere contacten, afspraken, nota’s, beleid etc.

–  Maar bovenal: blijf beleefd en vriendelijk. 

Deze vraag legden we voor aan Cees Slager, o.a. voorzitter van branchevereniging RECRON en oprichter van de vakantiepark-keten Molecaten; “Het lastige aan innovatie is dat je iets moet uitvinden waar de gebruiker en/of de samenleving in de toekomst de voorkeur aan gaan geven. Maar niemand heeft een glazen bol…”

Wat is de kern van innovatie?  

Slager: “Innoveren is ook vooruit kijken. Waar gaan je gasten over vijf jaar naar vragen? Het is bijzonder lastig om dat te voorspellen. Maar dat is juist de kracht en visie  van innoverende ondernemers.” Is er een rol weggelegd voor een brancheorganisatie als RECRON om een visie op de toekomst te schetsen? Slager: “Nee, Dat is niet onze taak. Wij zijn primair belangenbehartiger. We hebben ons in het verleden wel bezig gehouden met bijvoorbeeld marketing, maar daar zijn we van terug gekomen.”

Is de Nederlandse recreatiesector innovatief?

Slager: “De afgelopen decennia hebben we enorm veel innovatie gezien in de Nederlandse recreatiesector. Het is een relatief jonge branche en juist de pioniers hebben moeten innoveren om nieuwe producten uit te vinden. Denk bijvoorbeeld aan de concepten voor vakantieparken die voortkwamen uit de campings. Nu de markt wat meer volwassen is geworden zie je dat er relatief minder, en minder grote innovaties plaatsvinden.”

Op welke vlakken ziet u in de Nederlandse recreatiesector vooral innovaties? 

Slager: “Ik zie dat bedrijven op dit moment vooral nieuwe concepten bedenken om kosten te besparen en de marketing te verbeteren. Het ontwikkelen van echt nieuwe productconcepten blijft achter. Dat is jammer, want het is belangrijk dat dit wel gebeurt.” 

Wie zijn de grootste aanjagers van innovatie?  

Slager: “Dat zijn ongetwijfeld de kleinere MKB bedrijven. Vaak zijn dat ondernemers die een idee hebben en hun droom willen realiseren. Juist dat zijn de bedrijven die risico durven te nemen. Grotere ketens worden vaak gedreven door aandeelhouderswaarde en die zitten helemaal niet te wachten op spannende risicovolle avonturen met ‘hun’ geld. Die willen vooral zekerheden en rendement. Grotere bedrijven concurreren vooral op prijs en focussen daarmee meer op concurrentievoordeel dan op onderscheidend vermogen. Het is daarom een zegen voor onze sector dat er zoveel kleinere bedrijven actief zijn.”

Helpen subsidies vanuit de overheid om innovatie aan te jagen? 

Slager: “Voorop gesteld; de overheid kent vele gezichten en je kunt die niet over één kam scheren. Overheden zijn niet de natuurlijke partner van ondernemers, maar er zijn voldoende situaties waarop de doelstellingen parallel kunnen lopen. Als je dan kijkt naar subsidies dan zijn er zeker goede voorbeelden te vinden. De subsidie dient wel een vliegwieleffect te hebben, zodat een project na de subsidiefase op eigen benen kan staan. Wij zien ook dat ondernemers om meerdere redenen juist subsidies vermijden. Ik noem er drie:

De papieren rompslomp en lange planning rondom subsidies schrikt veel ondernemers af. Bovendien moet je dan ook nog aan allerlei randvoorwaarden voldoen. De doelstelling van een overheidssubsidie is niet altijd hetzelfde als die van een ondernemer. 

Een subsidie moet eenmalig het sluitstuk zijn van een investering. Een project moet kunnen doordraaien nadat de subsidie is gestopt. 

Veel ondernemers willen hun afhankelijkheid van de overheid zoveel mogelijk beperken.”

Met dank aan: 
Cees Slager, Voorzitter RECRON, www.recron.nl