Consolidatie en onderscheidend vermogen zijn trends in recreatief vastgoed

De markt voor Recreatief Vastgoed is bijzonder veelkleurig. De NVM maakt sinds enkele jaren een rapport over de vakantiewoningen. Maar er is nog een recreatief marktsegment; de verkoop van recreatiebedrijven. De babyboomers, vaak de pioniers in de sector, kijken uit naar hun pensioen. Lang niet altijd is er bedrijfsopvolging in de familie of directe omgeving. Er werden recent 6 campings overgenomen door Franse ketens.

Op de website Funda in Business is ‘Toerisme en Dagrecreatie’ een aparte categorie. Daar worden begin april 59 bedrijven aangeboden. Daarnaast zijn er ondernemers die liever kiezen voor een zogenaamde ‘stille verkoop’ of worden de bedrijven zonder tussenkomst van een platform of makelaar verkocht. We vragen vastgoedexpert Henk-Jan Kruidenier naar zijn visie op de huidige markt…

De markt voor recreatiebedrijven is enorm in beweging.

Er worden veel bedrijven aangeboden en er vinden meer transacties plaats dan we de laatste jaren zagen. Nieuw is wel de sterke opkomst van Franse ketens die in hoog tempo Nederlands marktaandeel veroveren. Het aantal transacties is weliswaar (nog) gering, maar gezien het beperkt aantal grote spelers of ketenbedrijven op deze deelmarkt is de invloed van betekenis.

Het lijkt er dus op dat op dat de totale recreatiemarkt zich positief doorontwikkelt zonder overspannen toestanden. Dit is een wezenlijk verschil met de jaren 2006 tot 2009 toen veel bedrijven voor zodanig hoge prijzen werden verkocht dat de jaren erna dezelfde bedrijven noodgedwongen moesten verkopen tegen aanzienlijk lagere prijzen.

Vóór de crisis zorgde de uitpondmarkt voor een prijs opstuwend effect, iets wat nu in veel mindere mate een rol speelt. Weliswaar is er groeiende belangstelling vanuit projectontwikkelaars voor de binnenlandse markt van recreatief vastgoed. De eisen aan de locatie maken echter dat de vraag zich beperkt tot de toeristische A locaties aan het water, de Veluwe of het Zuid Limburgse landschap. De traditionele recreatieontwikkelaar beperkt zich allang niet meer tot enkel het uitponden. Deze wil ook voor langere termijn goede keuzes maken, waarbij spreiding ook een locatiekeuze kan zijn.”

Kleinschalige bedrijven – vaak emotionele motieven

In de categorie kleinschalige recreatiebedrijven speelt dat de vraag veelal vanuit woongenot wordt gestuurd. De combinatie met kleinschalige recreatie blijft zo altijd belangstelling houden bij een grote groep kopers. De invloed van televisieprogramma’s zoals Bed & Breakfast dragen hier ongetwijfeld aan bij.

Bij de prijsontwikkeling spelen dan ook veel vaker emotionele motieven een rol. Vanuit de exploitatie zijn prijzen vaak niet te onderbouwen en toch weten opvallend veel toetreders hier een financiering voor te vinden ondanks terughoudendheid bij banken.

Behoefte aan onderscheidend vermogen in recreatief vastgoed

Hoewel conjuncturele ontwikkelingen van invloed zijn op de recreatiebranche zien we dat transactieprijzen over de langere periode redelijk stabiel gebaseerd zijn op X keer de kasstroom. Daarin ontwikkelt recreatief vastgoed zich anders dan bijvoorbeeld agrarisch vastgoed. Ook hier zien we dat investeringen in gebouwen en bedrijfsmiddelen voortdurend kapitaal vergen.

Toch is de agrarische grondprijs geleidelijk gestegen naar een een zodanig niveau dat we allang niet meer uit kunnen gaan van de stelling dat recreatiegrond twee keer de agrarische waarde is. Grond is dan ook een schaars goed geworden in de agrarische sector die de afgelopen decennia een enorme sanering heeft ondergaan. Dit terwijl de toeristische bedrijvigheid toeneemt.

De ondernemer zal in toenemende mate moeten blijven investeren in onderscheidend vermogen om zijn gast te blijven uitdagen. Iets wat bij de aankoop van een recreatiebedrijf goed voor ogen moet worden gehouden.

Met dank aan: NVM. De NVM publiceert jaarlijks een rapport met daarin een overzicht van de markt voor vakantiewoningen. www.nvm.nl