Volop initiatieven rondom ‘Vakantie in eigen land’

Met de openstelling van recreatiebedrijven (onder voorwaarden) is de coronacrisis in een volgende fase beland; We mogen weer op vakantie. Aan het reizen naar andere landen kleven nog de nodige beperkingen. Het is inmiddels wel duidelijk dat dit jaar veel meer Nederlanders kiezen voor een vakantie in eigen land. En daar wordt volop op ingespeeld……

Verwachting verblijfstoerisme in Nederland

Vergeleken met 2019 zal Nederland naar schatting tussen de 12 en 15 miljoen minder buitenlandse verblijfsgasten ontvangen. Dit betekent een daling van – 58% tot – 74%. Wat de binnenlandse markt betreft zal er naar verwachting sprake zijn van tussen de 11 en 15 miljoen minder aankomsten van Nederlanders in de diverse logiesaccommodaties in eigen land. Dit is een daling van – 43% tot – 58%. In totaliteit betekent dat dat Nederland in 2020 als gevolg van het coronavirus tussen de 24 en 30 miljoen minder verblijfstoeristen telt dan in 2019. (Bron: NBTC, 2 juni 2020)

Initiatieven rond herstart toerisme:

NBTC: Offensief Duurzaam Herstel Bestemming NL

Voor het herstelprogramma Destinatie NL wordt een programma op de langere termijn opgezet, waarbij er op dit moment nog veel onzeker is. In de eerste fase speelt vooral voorlichting een belangrijke rol. Voor ondernemers wordt bijvoorbeeld een Toolkit gemaakt zodat ze na de crisis beter in staat zijn om zelfstandig buitenlandse toeristen te werven. Dat zorgt er voor minder afhankelijkheid van grote boekingsplatformen.
Ook wordt een onderzoek opgezet waarmee ondernemers een beter profiel krijgen van internationale doelgroepen.

Het NBTC ziet de initiatieven als een beweging waarbij diverse partijen, met eigen initiatieven, op aan kunnen haken. Wie de hashtag #Hiermoetjezijn ziet, weet dat dit onderdeel uitmaakt van het NBTC initiatief.

Enkele hoofdpunten uit het interview met NBTC directeur Jos Vranken over het hersteloffensief: 

  • Het hersteloffensief wordt samengevlochten met de bestaande NBTC-strategie; Perspectief 2030 voor een duurzame ontwikkeling van de bestemming Nederland.
  • Belangrijkste insteek is om de kans op te pakken om Nederlanders (opnieuw) kennis te laten maken met de mogelijkheden in eigen land – ook de nog onontdekte plekken (spreiding)
  • Er zijn nog geen extra financiële toezeggingen vanuit het ministerie EZK of de provincies. Het NBTC financiert de eerste fase uit het eigen budget.
  • Het NBTC heeft vanuit het ministerie van EZK meer ruimte gekregen om zich ook (beperkt) met binnenlandse vakanties bezig te houden.
  • De Destinatie Marketing Organisaties (DMO’s) zijn voor het hersteloffensief de partners in het veld. Zij hebben vervolgens weer contact met ondernemers.
  • Belangrijk is ook om uit deze crisis lessen te leren die de destinatie Nederland na de coronacrisis goed kan gebruiken.

Meer informatie: www.nbtc.nl 

Verenigde bloggers:
Welkom terug in Nederland 

Een initiatief dat vanuit betrokkenen in de sector is ontstaan is de campagne #WelkomteruginNL. Het is een campagne zonder budget waaraan bloggers, vloggers, instagrammers, websites en andere betrokkenen belangeloos meewerken. De ondersteunende groep (initiatiefnemers en ambassadeurs) bestaat inmiddels uit meer dan 100 personen en organisaties. 

De bedoeling van de campagne #WelkomteruginNL is om in korte tijd een kettingreactie te ontketenen om bewustwording te creëren voor de toerisme- en recreatiemogelijkheden in Nederland.

Als we vragen naar de rol van ondernemers, dan blijkt dat die op hun eigen manier kunnen bijdragen: “Voor zowel onze initiatiefnemers als de bloggers is het samenwerken met bestemmingen, ondernemers en influencers hun normale businessmodel. Dit krijgt dus nog een vervolg.”

Meer informatie:
www.welkomterugin.nl 

Initiatieven vanuit Provincies

Diverse provincies stellen specifiek financiering beschikbaar om de gastvrijheidssector en/of de cultuur en erfgoedsector door de coronacrisis heen te helpen. Onderstaand overzicht bestaat uit de activiteiten die zin gepubliceerd op de websites van de diverse provincies. We hebben alle provincies (online) bezocht. Maar het is natuurlijk mogelijk dat we nog regelingen hebben gemist.

Overijssel: ”Het college stelt voor om in totaal € 3,3 miljoen beschikbaar te stellen vanuit het Stimuleringsfonds voor verschillende overbruggingsmaatregelen. De maatregelen moeten ondernemers en instellingen helpen om de komende periode, waarin de 1,5 meter leidend is, door te komen. Voor de vrijetijdssector betekent dit bijvoorbeeld het digitaliseren van routes en meten van drukte. Vanuit de verschillende ‘taskforces’ op het gebied van cultuur en (vrijetijds)economie zullen de komende tijd nog meer voorstellen volgen, daarvoor is een flexibel budget van € 2 miljoen beschikbaar.”

Gelderland: “De Provincie Gelderland maakt € 4,6 miljoen vrij voor de ondersteuning van toerisme en recreatie. De sector is hard getroffen door de COVID-19-maatregelen. Het steunpakket kwam tot stand na overleg met de branche zelf. De financiële bijdrage in dit pakket voor het Gelders toerisme, is bestemd voor de zogeheten overbruggingsperiode binnen de crisis. De maatregelen sluiten zoveel mogelijk aan bij de bestaande uitvoeringsagenda ‘Beleef het in Gelderland’. De financiële steun voor toerisme heeft verschillende elementen, bijvoorbeeld ondersteuningsregelingen voor ondernemers. De provincie wil de steunmaatregelen voor de toeristische sector in augustus 2020 in laten gaan.

In Gelderland organiseert RBT VAN voor de regio’s Veluwe, Nijmegen en Arnhem een campagne met de hashtag #MooiDichtbij.

Groningen: “De provincie Groningen stelt in totaal € 11,5 miljoen beschikbaar om de gevolgen van corona aan te pakken. Het gaat om het ondersteunen van het bedrijfsleven, het midden- en kleinbedrijf (mkb), de retail, vrijetijdseconomie en maatschappelijke en culturele instellingen. De provincie gaat allereerst ondernemers ondersteunen bij het inrichten van hun onderneming voor de anderhalvemetereconomie. De provincie richt zich hierbij specifiek op kleine ondernemers in de zwaarst getroffen sectoren, zoals het mkb, de vrijetijdssector en culturele instellingen.

Voor de (middel)lange termijn richt de provincie zich op de toekomst van Groningen: het creëren van meer werk, (om)scholing en digitalisering; verduurzaming, het versterken van de vrijetijdssector en het stimuleren van toerisme. Ook wordt er geld gereserveerd voor om onverwachte kansen te grijpen.

Friesland: “Ondernemers in de Friese recreatie- en toerismesector kunnen steun krijgen uit een nieuwe anderhalvemeter-regeling. De provincie geeft tot 1500 euro subsidie voor aanpassingen die bedrijven moeten realiseren voor de anderhalvemeter-economie. Er is 1 miljoen euro voor beschikbaar. Provinciale Staten moeten er op 24 juni nog wel een besluit over nemen. Het is de bedoeling om de regeling zo snel mogelijk klaar te hebben. Zodra ondernemers aanvragen kunnen indienen, zal de provincie dat publiekelijk bekend maken. De anderhalvemeter-regeling is de belangrijkste maatregel uit het vandaag gepresenteerde Corona Actieplan Gastvrij Fryslân.”

Flevoland: “Provincie Flevoland en Visit Flevoland openen een subsidieregeling voor ondernemers in de gastvrijheidssector. De subsidie is bedoeld om bedrijven 1,5 meter proof te maken. In totaal is er 350.000 euro beschikbaar. Ondernemers in de gastvrijheidssector kunnen 50 procent van de kosten die gemaakt zijn om 1,5 meter maatregelen te treffen, vergoed krijgen. Het kan gaan om materialen zoals schermen, signing of extra informatievoorziening. Maar ook het inhuren van advies en/of uitvoeren van diensten om deze maatregelen te treffen.”

Zeeland: “Omdat de huidige steunmaatregelen van het Rijk onvoldoende zijn, neemt de Provincie het voortouw bij de vorming van een Zeeuws stimuleringsfonds voor cultuur. “Er wordt een voorstel gedaan voor de vulling van dit fonds; daarnaast worden gemeenten en bedrijven actief benaderd om het fonds aan te vullen”, aldus gedeputeerde Anita Pijpelink. “Het idee is om de middelen uit het stimuleringsfonds aan te wenden voor het 1,5-meter-proof maken van musea en evenementen.”

Utrecht: “Het voorgestelde steunpakket voor de cultuur en erfgoedsector kent een bedrag van 6 miljoen euro. Dit bedrag is niet genoeg om de hele Utrechtse cultuur- en erfgoedsector te ondersteunen. Daarom moeten er keuzes gemaakt worden. Uitgangspunten zijn bijvoorbeeld: toekomstbestendigheid van een organisatie, cofinanciering door gemeenten, regionaal belang van de instelling, relatie van de instelling met het provinciale beleid, tonen van cultureel ondernemerschap en flexibiliteit en zoveel mogelijk regionale spreiding.”

Ondernemers in de regio Utrecht kunnen sinds enkele weken de hulp inroepen van URECA voor al hun corona-gerelateerde vraagstukken. Een netwerk van experts en collega-ondernemers uit het regionale bedrijfsleven, gemeenten en provincie Utrecht ondersteunt hen belangeloos.

Brabant: “De provincie Noord-Brabant ontwikkelt, samen met de 5 grote steden (Breda, ‘s-Hertogenbosch, Eindhoven, Helmond en Tilburg, samen BrabantStad), een steunpakket voor de regionale culturele infrastructuur in Brabant. Voor de Brabantse regionale infrastructuur wordt een plan gemaakt van ongeveer € 8 miljoen.”

“De afgelopen maanden heeft VisitBrabant samen met de Brabantse vrijetijdssector hard gewerkt aan een Brabantbrede campagne om Brabant als toeristische bestemming stevig op de kaart te zetten en de Brabantse vrijetijdsondernemers het podium te bieden dat ze verdienen. In de campagne ‘Hier moet je zijn in Brabant’, wordt landelijk, provinciaal, regionaal en lokaal met elkaar verbonden en intensief samengewerkt aan een duurzaam herstel van het toerisme.”